Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan

(1) Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan mempunyai tugas  melaksanakan perumusan kebijakan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan teknis kedudukan hukum dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap;
c. penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan kedudukan hukum dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap;
d. perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap;
e. pengkoordinasian pemberian penghargaan kepada pegawai Negeri  Sipil;
f. pengkoordinasian penilaian kinerja;
g. pengkoordinasian pemberian peningkatan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.