Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Subbid KHP

(1) Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peraturan di bidang kepegawaian dan kedudukan hukum pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan teknis kedudukan hukum pegawai;
c. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis dan penyebarluasan peraturan di bidang kepegawaian dan kedudukan hukum pegawai;
d. penyiapan bahan dan pengelolaan data penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
e. penyiapan bahan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik;
f. penyiapan bahan permohonan ijin Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pemilihan/diangkat menjadi kepala desa, perangkat desa dan pejabat negara;
g. penyiapan bahan pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;
h. penyiapan bahan permohonan ijin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara;
i. pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
j. pengelolaan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.