Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Subbid PP

(1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja;
b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan pegawai;
c. penyusunan perencanaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d. penyiapan bahan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
e. penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
f. pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
g. fasilitasi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti diklat pra jabatan dan pengujian kesehatan; pelaksanaan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
h. pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
i. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
j. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tidak Tetap;
k. penyiapan bahan rekomendasi pengadaan pegawai non aparatur sipil negara;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Perencanaan dan Pengadaan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.